Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

kjuik
4078 6f0a
Reposted fromtatze tatze viasstefania sstefania
kjuik
gg
Reposted fromvolldost volldost viabiauek biauek
0687 2251 500
Reposted fromnoisetales noisetales viaBBart BBart
4167 eb06 500
Reposted fromdominik dominik viapffft pffft

June 11 2017

kjuik
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
kjuik
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viajarlaxle jarlaxle
kjuik
2948 3213 500
Reposted fromtfu tfu viawhoville whoville

June 10 2017

kjuik
1850 cb1c
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
kjuik
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
kjuik
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaskillzmcfly skillzmcfly
kjuik
1618 628b
"Koncept małżeństwa jako skutku miłości romantycznej jest kulturowo nowy, ma niewiele ponad sto lat. Wcześniej małżeństwo służyło czemuś innemu – podstawą do jego zawarcia był głównie interes ekonomiczny czy prokreacja dla dobra przedłużenia rodziny. Czyli podstawa dość solidna. Teraz ma wynikać z miłości romantycznej, co jest dość ryzykowną koncepcją, bo intensywna namiętność nie trwa wiecznie, a gdy się kończy, niektórzy mówią: „coś się wypaliło”. Nie jest to fortunne sformułowanie, bo „wypalenie” ma negatywną konotację: pozostały tylko zwęglone resztki i zgliszcza, nie ma nic do uratowania. Tymczasem mamy do czynienia z naturalną zmianą; wprawdzie taką, z którą wiele par nie chce się pogodzić. Zdarzają się osoby na swój sposób uzależnione od tej pierwszej fazy, powtarzające, że nie ma sensu żyć w związku, gdzie nie ma emocji. Ale przecież emocje są. Tylko inne. "
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kjuik
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kjuik
0826 b155 500
Reposted fromtichga tichga
kjuik
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
2602 6673 500

plasmalogical:

wastedawayagaininmargaritaville:

Why is this on shitty car mods? This is revolutionary

becomes extremely enlightened when my airbag deploys and pushes all of these into the exact center of my brain

Reposted frompseudonym394 pseudonym394 viaLukasYork LukasYork
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viaLukasYork LukasYork
kjuik
Reposted fromFlau Flau viamichalkoziol michalkoziol
kjuik

June 07 2017

kjuik
6729 5441
Reposted fromerq erq viasucznik sucznik
kjuik
8559 382a
Reposted frommeem meem viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl